Titulinis

Patvirtinta:
VšĮ Antavilių pensionatas
direktoriaus pavaduotoja
Birutė Šarakauskienė
2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. TV.7-26VŠĮ ANTAVILIŲ PENSIONATAS GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

(COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU, NESANT ĮSTAIGOJE KARANTINUI)

Parengta vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1496 ,,Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“, 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. V-1539 ,,Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2020 m. liepos 9 d. rašto Nr. (10-13 16.1.17 E)2-37506 „Dėl Antavilių pensionato gyventojų lankymo“


Paskirtis:

Užtikrinti pensionato gyventojų, darbuotojų, ir svečių saugumą lankymo metu.


Valdymas:

 1. Šią tvarką valdo COVID-19 situacijų koordinatorė Zuzana Girkantaitė.
 2. Ši tvarka laikoma įstaigos sekretoriate.

Apimtis:

Ši tvarka yra taikoma visiems VšĮ Antavilių pensionato darbuotojams, gyventojams ir jų artimiesiems bei svečiams.


Atsakomybė:

Už tinkamą tvarkos palaikymą atsakinga COVID-19 situacijų koordinatorė ir personalas, kuris vykdys nurodymus: sargai-budėtojai, socialinės ir medicininės reabilitacijos vadovas, vyriausiasis socialinis darbuotojas, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, individualios priežiūros specialistai.


Aprašymas:
  1. Lankymo valandos darbo dienomis nuo 10:00 iki 19:00 val., savaitgaliais – 10:00 iki 18:30 val.
  2. Sargas – budėtojas lankytojus į pensionatą pakviečia po vieną.
  3. Lankytojas sargo – budėtojo akivaizdoje dezinfekuoja rankas nuosavą veido apsaugos priemonę pakeičia į sargo – budėtojo išduotą vienkartinę medicininę kaukę, kurią privalo dėvėti pensionate viso lankymo metu.
  4. Sargas – budėtojas lankytojui matuoja temperatūrą su bekontakčiu termometru ir žymi Lankytojų registracijos žurnale.
  5. Esant lankytojo temperatūrai 37°C ar daugiau, lankytojui neleidžiama lankyti gyventojo.
  6. Sargas – budėtojas pateikia lankytojui užpildyti deklaraciją, esant reikalui, padeda tai atlikti.
  7. Jei sargui – budėtojui kyla įtarimas dėl galimos lankytojo viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, jis iškviečia socialinės ir medicininės reabilitacijos vadovą ar budintį slaugytoją situacijos išsiaiškinimui.
  8. Sargas – budėtojas informuoja skyriaus socialinį darbuotoją apie lankytojo atvykimą.
  9. Lankymo laikas kambaryje – 15 min., lauke – iki 60 min.
  10. Skyriaus socialinis darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo primena lankytojams apie lankymo pabaigą.
  11. Socialinis darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo privalo pasitikti lankytoją ir jį palydėti į gyventojo kambarį, bei pasibaigus lankymo laikui, palydėti iki sargo – budėtojo posto.
  12. Sargas – budėtojas Lankytojų registracijos žurnale atžymi lankymo pabaigos laiką ir lankytojas pasirašo.
  13. Skyriaus slaugytojo padėjėjas ar individualios priežiūros specialistas po lankytojo vizito išvėdina ir išvalo gyventojo kambarį.

Parengė: socialinė darbuotoja Jolita Lamėnaitė