Vidaus tvarkos taisyklės

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAVILIŲ PENSIONATAS

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS GYVENTOJAMS

 

 1. VšĮ Antavilių pensionatas yra bendrojo profilio socialinės globos įstaiga, turinti Demencijų skyrių. Į VšĮ Antavilių pensionatas priimami  senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia nuo 18 m. amžiaus, kurie dėl negalios ar senatvės negali savarankiškai gyventi, o vaikai bei artimieji negali jų prižiūrėti. Gyventojai priimami ilgalaikei ir trumpalaikei (artimųjų atostogų, komandiruočių laikotarpiui ir pan.) socialinei globai ir slaugai. Gyventojai atvyksta su Lietuvos Respublikos savivaldybių siuntimais (tais atvejais mokestį už socialines paslaugas nustato siunčianti savivaldybė) arba priimami be siuntimo iš visos šalies (tais atvejais galiojantį mokestį apmoka pilnai pats gyventojas ar jo artimieji). Atvykstant be siuntimo, būtinas išrašas iš medicininių dokumentų F027/a su GKK išvada. Naujų asmenų priėmimas vykdomas vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46. Apgyvendinimo įstaigoje ir išvykimo iš jos tvarka tvirtinama direktoriaus įsakymu.
 2. Priimti į pensionatą asmenys vadinami pensionato gyventojais.
 3. Atvykusieji supažindinami su Vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams, teikiamomis paslaugomis ir apmokėjimo už jas dydžiu, tvarka bei, esant reikalui, atlikus reikiamas asmens higienos procedūras, apgyvendinami pensionate.              
 4. Gyventojams leidžiama dėvėti savo asmeninius rūbus ir avalynę, bet, esant reikalui, išduodami pensionato rūbai ir avalynė.
 5. Nešvarūs ir netinkami dėvėjimui rūbai priėmimo metu grąžinami artimiesiems, o, pastarųjų nesant arba laiku neatsiėmus, komisijos nutarimu netinkami naudoti – likviduojami. Rūbai laikomi kambariuose spintose arba komodose.
 6. Gyventojas, išvykdamas iš įstaigos, privalo grąžinti jam priklausančią pensionato aprangą, o nuosavą pasiimti su savimi. Jeigu gyventojas nuosavos aprangos neturi, išvykstant įstaiga pagal metų sezoną ją išduoda iš savo fondo neatlygintinai.
 7. Atvykusieji į įstaigą apgyvendinami atitinkamame korpuse bei aukšte, atsižvelgiant į sveikatos būklę, amžių, negalios pobūdį ir pan. Atsiradus psichologiniam nesuderinamumui tarp gyvenančiųjų kartu arba pasikeitus sveikatos būklei bei dėl kt. svarbių priežasčių, gyventojai gali būti perkeliami, pakeičiant korpusą, aukštą ar kambarį medikų, socialinių darbuotojų, administracijos bendru sprendimu.
 8. Administracijos įsakymai, potvarkiai bei žodiniai nurodymai yra privalomi visiems pensionato gyventojams.                                                                                  
 9. Pinigus, vertybinius popierius, auksinius žiedus bei kt. vertingus asmeninius daiktus kambariuose laikyti nerekomenduojama, o jeigu pastarieji laikomi - atsakomybė už jų saugumą tenka pačiam gyventojui ir įstaigos administracija už tai neatsako. Pinigai gali būti saugojami įstaigos depozitinėje sąskaitoje banke. Apie pageidavimą atsiimti pinigus iš įstaigos kasos gyventojas praneša buhalterijai prieš 3 dienas.
 10. Atvykstant į įstaigą, leidžiama atsivežti televizorių, radijo aparatą, šaldytuvą bei kitus asmeninius daiktus, o suderinus su administracija, funkcinę lovą.
 11. Apie pamestas ar dingusias įstaigos materialines vertybes gyventojas nedelsiant privalo pranešti skyriaus, kuriame asmuo gyvena, socialiniam darbuotojui.
 12. Pagal pageidavimą gyventojai gali būti maitinami valgykloje ar savo gyvenamuose kambariuose, išskyrus gulinčius bei silpnai judančius ir sergančius, kuriems maistas pateikiamas kambariuose.
 13. Gyventojai privalo palaikyti švarą gyvenamuosiuose kambariuose ir bendro naudojimosi vietose. Už piktybišką patalpų teršimą (organizavus kambaryje išgertuves ir dėl šios priežasties apteršus kambarį arba dėl asmeniško nenoro bei vengimo laikytis švaros ir tvarkos kambaryje, vonioje, tualete ir pan.) gyventojams taikomos drausminės nuobaudos.
 14. Kiekvienas gyventojas privalo tausoti įstaigos turtą, saugoti jį nuo gadinimo ir grobstymo. Sugadinimo (piktybiško) arba grobstymo atvejais kaltininkas privalo atlyginti padarytą materialinę žalą pagal veikiančius įstatymus.
 15. Susirgusį gyventoją nedelsiant apžiūri slaugytojas. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, gyventojas gydomas pensionate, reikalui esant, konsultuoja pensionato ar  Antakalnio poliklinikos šeimos gydytojai, kitų gydymo įstaigų specialistai arba kviečiama GMP.
 16. Gyventojams sudaromos sąlygos išsimaudyti ne rečiau kaip kartą per 7 dienas. Negalintys savimi pasirūpinti, apiprausiami kiekvieną dieną.
 17. Gyventojų dienotvarkė:
  • 7.00   –  8.00   - kėlimasis, lovų bei kambarių tvarkymas, prausimasis bei  kitos asmens higienos procedūros
  • 8.00   –  9.00   - pusryčiai
  • 12.30 – 13.30  - pietūs
  • 13.30 – 15.30  - ramybės valanda
  • 15.30 – 16.00  - pavakariai
  • 17.30 – 19.00  - vakarienė
  • 21.00 – 22.00  - pasiruošimas nakties miegui
  • 22.00               - nakties miegas

   Kitu dienos metu gyventojams teikiamos sveikatos priežiūros, socialinio darbo bei kt. paslaugos, vykdomos darbo terapijos, kultūrinės, sporto bei kt. gyventojų laisvalaikio užimtumo priemonės.

 18. Nuo 22.00 val. išjungiami televizoriai, šviesa, išskyrus budintį apšvietimą ir visose įstaigos patalpose iki 7.00 val. ryto palaikoma visiška tyla. Tyla pensionate palaikoma taip pat ir ramybės valandos metu nuo 13.30 val. iki 14.30 val.
 19. Gyventojus lankyti jų artimiesiems leidžiama kasdien, išskyrus paskelbto karantino atvejais, nuo 10.00 val. iki 20.00 val., prieš tai palikus rūbinėje viršutinius drabužius. Esant gyventojų ar jų artimųjų pageidavimui, budintis personalas gali leisti būti su artimaisiais ir kitu laiku bei budėti naktį, bet tai neturi trukdyti kitiems gyventojams ir pažeisti jų interesus. Savavališkai prasitęsti lankymo laiką neleidžiama. Neblaivūs lankytojai į gyvenamuosius korpusus neįleidžiami.
 20. Gyventojas iš įstaigos gali išvykti laikinai – atostogoms (iki 90 dienų per metus) ar visam laikui, jeigu yra veiksnus ir pats to nori. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus atsiųstų asmenų atostogų laikas galimas tik iki 45 dienų per metus.
  1. Gyventojas, savo noru išvykstantis pas artimuosius ar kt. reikalais laikotarpiui iki 3-jų dienų, informuoja korpuso socialinį darbuotoją ir užsiregistruoja pas įstaigos budėtoją – sargą  specialiame žurnale, nurodydamas išvykimo vietą ir grįžimo laiką.
  2. Gyventojas, norėdamas išvykti ilgiau nei 3 dienoms, pateikia raštišką prašymą įstaigos direktoriaus vardu, suderintą su gydytoju arba slaugytoja ir savo skyriaus socialiniu darbuotoju. Gyventojo išvykimas įforminamas raštiškai pagal veikiančią įstaigoje tvarką. Šiuo išvykimo atveju, kad išsaugotų vietą, gyventojas moka 30 proc. nustatyto mokesčio už pragyvenimą įstaigoje. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą mokestį.
 21. Išleidžiant gyventoją iš įstaigos, socialiniai darbuotojai įsitikina ir informuoja įstaigos vadovybę, kad asmeniui bus užtikrintos reikiamos paslaugos bendruomenėje, jis turės tinkamas gyvenimo sąlygas ir galės savarankiškai gyventi.
 22. Esant galimybėms įstaigoje ir gydytojui leidus, norintiems dirbti gyventojams gali būti suteiktos sąlygos jų darbinei veiklai, kaip svarbiam profesinės reabilitacijos faktoriui.
 23. Gyventojai nustatyta tvarka aprūpinami proteziniais, ortopediniais gaminiais bei kt. kompensacine technika.
 24. Įstaigos gyventojams draudžiama:
  1. laikyti daiktus po čiužiniais, pagalvėmis, lovomis bei netvarkingai išmėtytus kambaryje;
  2. savavališkai perkelti inventorių (minkštą ir kietą) bei kt. daiktus iš vieno kambario į kitą;
  3. ruošti maistą (virti, kepti) kambariuose, patiems neštis indus iš valgyklos. Neštis maistą iš valgyklos galima tik asmeniniuose induose. Pensionate yra virtuvėlės, kuriose gyventojas gali užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu;
  4. maitinti kambariuose, balkonuose bei arti gyvenamųjų pastatų balandžius, kates ir kt. gyvūnus ar paukščius;
  5. vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas bei juos tiekti kitiems įstaigos gyventojams;
  6. triukšmauti kambariuose bei bendro naudojimo patalpose, keiktis, įžeidinėti aptarnaujantį personalą bei vieni kitus;
  7. rūkyti kambariuose. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose vietose.
 25. Kambaryje leidžiama naudotis tvarkingais elektriniais virduliais arbatai, kavai paruošti, tik tiems gyventojams, kurie geba savarankiškai saugiai tai atlikti.
 26. Už vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą gyventojai gali būti baudžiami drausminėmis nuobaudomis (pastaba, papeikimas, pašalinimas iš pensionato). Reikalui esant, kviečiama policija arba pasitelkiamos kt. valstybinės institucijos.
 27. Už grubius Vidaus tvarkos taisyklių bei veikiančių įstatymų pažeidimus gyventojams gali būti pritaikytos baudžiamosios ar civilinės atsakomybės priemonės.
 28. Gyventojas, nesilaikantis Vidaus tvarkos taisyklių gyventojams reikalavimų, gali būti pašalintas iš įstaigos. Tam direktorius sudaro spec. komisiją, į kurią įtraukiama ne mažiau penkių, pensionato bei savivaldybės, atsiuntusios asmenį, atstovų. Pagrindas inicijuoti pašalinimą – ne mažiau kaip 3 per 6 mėnesius raštu įforminti ir įstaigoje užregistruoti grubūs Vidaus tvarkos taisyklių gyventojams pažeidimai. Svarstant pašalinimo iš įstaigos klausimą dalyvauja ir pats gyventojas. Apie gyventojo pašalinimą informuojamas Socialinių paslaugų priežiūros  departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuris įvertina pašalinimo pagrįstumą.
 29. Geresnio gyventojų aptarnavimo, jų interesų bei pasitaikančių problemų sėkmingesnio sprendimo tikslu, įstaigos gyventojai viešu balsavimu renka Gyventojų tarybą iš 7-9 asmenų. Tarybos veikla ir pareigos nurodytos Gyventojų tarybos nuostatuose.
 30. Gyventojui mirus, surašomas aktas apie likusius kambaryje jo asmeninius daiktus bei pinigus ir jie grąžinami artimiesiems. Pastarieji patvirtina tai savo parašu akte.
 31. Gyventojas turi teisę įvairiais klausimais kreiptis į įstaigos administraciją raštu ar žodžiu ir gauti atitinkamą informaciją dėl pateikto skundo, prašymo ar užklausimo. Raštu pateikti skundai ir prašymai registruojami įstaigos sekretoriate atskirame žurnale. Administracija privalo išsiaiškinti skundo pagrįstumą, jei reikia, imtis priemonių. Apie rezultatus turi būti informuotas pareiškėjas 5-ių dienų laikotarpyje raštu ar žodžiu, kaip to jis pageidauja. Jeigu skundas reikalauja papildomo, didesnio tyrimo, stebėjimo ar pan., atsakymas pareiškėjui pateikiamas 10-ies dienų laikotarpyje arba vėliau. Pastaruoju atveju pareiškėjas informuojamas ir su juo derinamas skundo tyrimo rezultatų pateikimo laikas.
 32. Gyventojams užtikrinama teisė kreiptis įvairiais klausimais į savo savivaldybę, kontrolės bei kitas institucijas ir įstaigas.
 33. Su Vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojai supažindinami ne tik priimant į įstaigą. Jos aiškinamos gyventojų susirinkimuose arba, reikalui esant, asmeniškai.
 34. Vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems pensionato gyventojams.
 35. Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams iškabinamos viešoje vietoje, kiekviename įstaigos gyvenamųjų korpusų aukšte.

_____________