Klientų priėmimo sąlygos

 

ANTAVILIŲ PENSIONATAS NAUJŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO TVARKA

(COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU, NESANT ĮSTAIGOJE KARANTINUI)

Parengta vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. V-1412 ,,Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės būtinųjų sąlygų stacionariose socialinės globos įstaigose“.


Paskirtis:

Užtikrinti pensionato gyventojų, darbuotojų, ir svečių saugumą naujų gyventojų priėmimo metu.


Valdymas:

 1. Šią tvarką valdo COVID-19 situacijų koordinatorė Zuzana Girkantaitė.
 2. Ši tvarka laikoma įstaigos sekretoriate.

Apimtis:

Ši tvarka yra taikoma visiems VšĮ Antavilių pensionato darbuotojams, naujiesiems gyventojams ir jų artimiesiems.


Atsakomybė:

Už tinkamą tvarkos palaikymą atsakinga COVID-19 situacijų koordinatorė ir personalas, kuris vykdys nurodymus: sargai-budėtojai, socialinės ir medicininės reabilitacijos vadovas, vyriausiasis socialinis darbuotojas, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, individualios priežiūros specialistai.


Aprašymas:
  1. Prieš atvykimą naujiems gyventojams privalu atlikti COVID-19 profilaktinį tyrimą bei gauti neigiamą tyrimo rezultatą. Tyrimas turi būti atliktas ne vėliau nei 48 valandos prieš naujo gyventojo atvykimą. Neturint galimybių pasitikrinti savarankiškai, COVID-19 tyrimas atliekamas pensionate, diena prieš atvykimą.
  2. Naujų gyventojų priėmimo valandos darbo dienomis nuo 11:00 iki 15:00 val.
  3. Sargas – budėtojas naująjį gyventoją į pensionato patalpas pakviečia tik su vienu lydinčiu artimu asmeniu.
  4. Naujasis gyventojas ir jį lydintis asmuo sargo – budėtojo akivaizdoje dezinfekuoja rankas, nuosavą veido apsaugos priemonę pakeičia į sargo – budėtojo išduotą vienkartinę medicininę kaukę, kurią privalo dėvėti pensionate viso priėmimo metu.
  5. Sargas – budėtojas atvykusiam gyventojui ir jį lydinčiam asmeniui matuoja temperatūrą su bekontakčiu termometru ir atžymi Lankytojų registracijos žurnale.
  6. Esant lydinčiojo ar naujojo gyventojo temperatūrai 37°C ar daugiau, sargas – budėtojas iškviečia atsakingą asmenį situacijos išsiaiškinimui.
  7. Sargas – budėtojas informuoja direktoriaus pavaduotoją, socialinės ir medicininės reabilitacijos vadovą, sekretorių, COVID-19 situacijų koordinatorių apie naujojo gyventojo atvykimą.
  8. Individualios priežiūros specialistas arba slaugytojo padėjėjas palydi arba nuveža naująjį gyventoją į izoliatorių, kur jis privalomai bus izoliuojamas 14 dienų. Pasibaigus šiam terminui, gyventojas yra perkeliamas į pastovią gyvenamąją vietą. Tuo tarpu skyriaus socialinis darbuotojas palydi naujo gyventojo artimąjį į sekretoriatą pasirašyti Dvišalės sutarties su pensionatu ir pateikti tokius dokumentus:
   1. siuntimas į socialinės globos namus;
   2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
   3. specialiųjų poreikių nustatymo pažyma;
   4. medicininė forma Nr. 027/a;
   5. neįgaliojo pažymėjimas (jeigu turi);
   6. darbingumo lygio pažyma (jeigu turi);
   7. pensininko pažymėjimas (jeigu turi);
   8. medicininės epikrizės;
   9. kompensuojamų vaistų pasas (jeigu turi);
   10. teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus dėl globėjo ir/ar turto administratoriaus);
   11. įgaliojimas (jei turi).
  9. Socialinės ir medicininės reabilitacijos vadovas nedelsiant pasirūpina, kad naujai atvykusiam gyventojui būtų atliktas patikrinimas dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos).
  10. Sekretorius – COVID-19 situacijos koordinatorius arba socialinis darbuotojas naująjį gyventoją supažindina su pensionato vidaus tvarkos taisyklėmis.
  11. Už pensionate teikiamas socialinės globos paslaugas atvykęs asmuo privalo sumokėti mokestį avansu už einamąjį mėnesį ir būsimą mėnesį. Sekantis mokėjimas turi būti nuo einamojo mėnesio 20 d. iki to mėnesio pabaigos avansu už būsimąjį mėnesį.