Gyventojų taryba

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTAVILIŲ PENSIONATO

GYVENTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

 

1. VšĮ Antavilių pensionato Gyventojų taryba (toliau Taryba) – įstaigos gyventojų renkamas visuomeninis organas.

2. Tarybos veikla grindžiama Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais: 2002m. liepos 9 d. Nr. 97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigos tvarkos patvirtinimo“ bei 2000m. liepos 10d. Nr. 70 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

3. Tarybos nariu gali būti kiekvienas gyvenantis pensionate asmuo, jeigu jis veiksnus.

4. Tarybos nariai renkami visuotiniuose korpusų gyventojų susirinkimuose, siekiant visų korpusų gyventojų atstovavimo.

5. Taryba renkama dviems metams, esant reikalui, gali būti atnaujinama arba papildoma.

 

6. Tarybos veiklos tikslas – saugoti ir ginti gyventojų teises bei interesus, rūpintis, kad būtų  suteiktos jiems tinkamos gyvenimo sąlygos bei kitos būtinos socialinės paslaugos, teikti pasiūlymus įstaigosadministracijai dėl įstaigos veiklos gerinimo, siekti, kad gyventojai laikytųsi įstaigos vidaus tvarkos gyventojams taisyklių.

 

7. Tarybos teisės:

    7.1. aiškinti gyventojams jų teises ir pareigas;

    7.2. aiškinti gyventojams administracijos teises ir pareigas;

    7.3. aptarti maitinimo, paslaugų teikimo problemas (reikalui esant, pakviečiant administracijos atstovus);

    7.4. drausmės pažeidėjų elgesį svarstyti Tarybos posėdžiuose, esant reikalui, siūlyti administracijai bausti;

    7.5. teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos.

 

8. Tarybos narių pareigos:

    8.1. rengti Tarybos posėdžius;

    8.2. kviesti gyventojų susirinkimus;

    8.3. planuoti savo veiklą;

    8.4. vesti reikiamą Tarybos darbo dokumentaciją.

 

9. Tarybos narių atsakomybė:

    9.1. sprendžiant konfliktus būti objektyviems ir nešališkiems;

    9.2. vadovautis humanizmo principais.

 

10. Atsiradus būtinumui, Tarybos nariai gali nuostatus papildyti ar pakeisti, suderinę su administracija.