Socialinio darbo

     Socialinis darbas Antavilių pensionate orientuotas į produktyvių bei kokybiškų paslaugų teikimą čia gyvenantiems žmonėms. Nuoširdžiu bendravimu kuriama draugiška atmosfera, įgyjamas gyventojų pasitikėjimas.

     Gyventojams sudarytos visos sąlygos gyventi kasdienį gyvenimą atsižvelgiant į jų sveikatos būklę. Gausybė renginių bei kultūrinės veiklos įvairumas neleidžia gyventojui pasijusti nuošaly nuo visuomenės. Pensionate gyventojas turi visas galimybes, derinanat su įstaigos galimybėmis, pagal pomėgį praleisti laisvalaikį, tvarkyti savo buitį, finansus, tenkinti dvasinius poreikius.

     Kiekvieno gyventojo išsakyta nuomonė labai svarbi. Iškilusios problemos bei pageidavimai išsakomi gyventojui priskirtam socialiniam darbuotojui arba komandos ir gyventojo ar jo artimojo susitikimo metu. Gyventojai yra supažindinti su nusiskundimų, prašymų pateikimo bei jų nagrinėjimo pensionate procedūra ir supažindinami su gautomis išvadomis bei sprendimais.

       Yra sudaryta Gyventojų taryba. Tarybos veikloje dalyvauja pensionato gyventojų išrinkti atstovai, darbuotojų atstovai.

       Naujai atvykusius gyventojus pasitinka darbuotojų komanda. Įvertinama gyventojo būklė, nustatomos teiktinos paslaugos, veiklos rūšys. Visa tai pažymima adaptacijos plane. Pasibaigus adaptacijos periodui kiekvienam gyventojui yra sudaromas individualus socialinės globos planas, kurį sudaro ir pildo darbuotojų komanda dalyvaujant gyventojui ar gyventojo artimiesiems. Tiek teikiant socialines paslaugas, tiek sudarant individualų socialinės globos planą darbas yra grindžiamas komandiniu darbo principu. Gyventojų savarankiškumo palaikymas yra vienas iš svarbiausių uždavinių, todėl sudarant individualų socialinės globos planą numatomi visi veiksmai gyventojų aktyvumui palaikyti. Planas peržiūrimas vieną kartą per metus. Esant reikalui sudaromas naujas veiksmų planas, leidžiantis tobulinti veiklą gyventojo atžvilgiu.

       Didelis dėmesys kreipiamas į gyventojų artimųjų įtraukimą į pensionato gyvenimą. Jie kartu dalyvaujama kasdienėje veikloje, švenčiant gvventojų gimtadienius. Su daugeliu gyventojų artimųjų yra palaikomi glaudūs santykiai.

      Socialinis darbuotojas pildo gyventojo socialinę bylą. Šioje byloje atsispindi visas su gyventoju atliekamas darbas, kurį atlieka soc. darbuotojas, soc. darbuotojo padėjėjas, psichologas, užimtumo specialistas. Socialiniai darbuotojai lanko ligoninėje besigydančius gyventojus. Nesavarankiškų gyventojų pageidavimu soc. darbuotojai eina du kartus per savaitę apipirkti į parduotuvę, esant reikalui lydi į kitas įstaigas.

       Globos namų psichologas vykdo individualų darbą su gyventojais sprendžiant bendravimo, elgesio, emocines problemas, teikia emocinę paramą, stebi gyventojo veiklą ir elgseną, skatina, motyvuoja veikti savarankiškai. Bendradarbiaudamas su socialiniais darbuotojais veda grupinius ir relaksacijos užsiėmimus. Tarpininkauja ir teikia rekomendacijas specialistų komandai sprendžiant konfliktus.