Socialinio darbo

     Socialinės globos padalinyje dirba:

  • vyriausiasis socialinis darbuotojas;
  • socialiniai darbuotojai (kiekviename skyriuje individualiai);
  • individualios priežiūros darbuotojai. 

 

        Socialinis darbuotojas pensionate vykdo šias veiklas: 

  • Vertina ir nustato pagalbos poreikius asmeniui ir inicijuoja jos teikimą;
  • planuoja socialines paslaugas gyventojui;
  • organizuoja ir koordinuoja socialinių paslaugų teikimą;
  • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (užimtumo, sveikatos priežiūros, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.) gyventojui teikimo;
  • bendradarbiauja su kitais specialistais ir įstaigomis galinčiomis suteikti pagalbą gyventojui;
  • duoda nurodymus individualios priežiūros specialistams dėl sudaryto individualios socialinės globos plano gyventojui vykdymo; 
  • vertina socialinio darbo su gyventoju ir pagalbos teikimo veiksmingumą.

 

 Socialiniai darbuotojai nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, kuriuose tobulina savo žinias.

Kartu su visais specialistais dalyvauja sudarant globos namų gyventojo individualų socialinės globos planą.